ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Είδη Εταιρείας
Ο κύριος τύπος εταιρείας που ενδιαφέρει τους διεθνείς φορολογικούς σχεδιαστές είναι αυτή της International Business Company της οποίας οι μετοχές ανήκουν σε αλλοδαπούς που δεν διαπραγματεύονται στην Κύπρο.

Ονομα εταιρείας
Συνήθως προτείνονται δύο ή τρεις εναλλακτικές ονομασίες για υποβολή στον Έφορο εταιρειών. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταχωρίσετε μια εταιρεία με όνομα παρόμοιο με μια υπάρχουσα εταιρεία σε άλλη χώρα, τότε θα πρέπει να αποσταλεί μια επιστολή συγκατάθεσης για υποβολή στον Έφορο, η οποία θα πρέπει επίσης να εξηγεί την έννοια του ονόματος, εάν υπάρχει.

Αντικείμενα της εταιρείας
Πρέπει να παρέχονται οι κύριες δραστηριότητες της προτεινόμενης εταιρείας.

Μέτοχοι και μετοχικό κεφάλαιο
Η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν μέτοχο.

Διευθυντές
Η εταιρεία πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν διευθυντή. Για τον διορισμό διευθυντή απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
ένα. Πλήρες όνομα
σι. Ιθαγένεια
ντο. Διεύθυνση κατοικίας
ρε. Κατοχή

Γραμματέας
Η εταιρεία βάσει νόμου πρέπει να έχει γραμματέα.

Καταχωρημένο γραφείο
Απαιτείται επίσης από το νόμο ότι η εταιρεία πρέπει να έχει έδρα στην Κύπρο, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική διεύθυνση της εταιρείας.

Χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή μιας εταιρείας
Η σύσταση και εγγραφή της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων όλων των διατυπώσεων μπορεί να ολοκληρωθεί εντός επτά έως είκοσι μίας ημερών.

Έγγραφα που πρέπει να παρέχονται στους ιδιοκτήτες
Κατά την εγγραφή της εταιρείας παρέχουμε στους ιδιοκτήτες πλήρη τεκμηρίωση, κατάλληλα νομιμοποιημένη και μεταφρασμένη στα αγγλικά, που περιλαμβάνει:

ένα. Πιστοποιητικό εγγραφής
σι. Μνημόνια και άρθρα συσχέτισης
ντο. Κατάλογος διευθυντών, γραμματέα και μετόχων
ρε. Διεύθυνση της έδρας της εταιρείας
μι. Κοινή χρήση πιστοποιητικών

Υποχρεώσεις της εταιρείας
Η εταιρεία πρέπει να υποβάλλει ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στη Φορολογία Εισοδήματος και ετήσια δήλωση στον Έφορο Εταιρειών.