ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Το χαμηλότερο φορολογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 10% επί των φορολογητέων κερδών
 • Μια από τις πιο ευνοϊκές δικαιοδοσίες εταιρειών συμμετοχών (ακόμη και μια μικρή συμμετοχή 1% σε ξένες εταιρείες δίνει το δικαίωμα στην Κυπριακή εταιρεία συμμετοχών να απολαμβάνει σημαντικά φορολογικά οφέλη)
 • Διαθεσιμότητα ελάφρυνσης ζημιών του Ομίλου χωρίς χρονικούς περιορισμούς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις
 • Καμία παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που καταβάλλονται σε μετόχους μη κατοίκους
 • Απαλλαγή από τη φορολογία υπεραξιών εκτός από τη διάθεση ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στην Κυπριακή Δημοκρατία
 • Ένα εξελιγμένο δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας σε λειτουργία
 • Οι πωλήσεις μετοχών και τίτλων είναι αφορολόγητες
 • Καμία φορολογία στα έσοδα από μερίσματα
 • Προαιρετική εγγραφή ΦΠΑ που τους επιτρέπει να διεκδικούν πίσω οποιονδήποτε ΦΠΑ που επιβάλλεται στις τοπικές δαπάνες και τις προσφερόμενες υπηρεσίες
 • Οι εταιρείες μη κάτοικοι φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτάται στην Κυπριακή Δημοκρατία
 • Οι μισθοί από υπηρεσίες εκτός Κύπρου για περισσότερες από 90 ημέρες σε εργοδότη μη κάτοικο Κύπρου ή σε μόνιμη εγκατάσταση εργοδότη κατοίκου Κύπρου δεν φορολογούνται στην Κύπρο
 • Χαμηλοί συντελεστές φόρου εισοδήματος για ομογενείς
 • Χωρίς φόρο κληρονομιάς