Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο

ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τι είναι το IBC
Οι IBC είναι εταιρείες ή υποκαταστήματα ξένων εταιρειών ή συνεταιρισμών, εγγεγραμμένων βάσει της Κυπριακής νομοθεσίας και μπορούν να απολαμβάνουν ειδικά φορολογικά προνόμια, υπό την προϋπόθεση ότι: όλοι οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους είναι αλλοδαποί (συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων που ζουν στο εξωτερικό). και όλα τα κέρδη ή τα έσοδά τους προέρχονται από δραστηριότητες που διεξάγονται εκτός Κύπρου, που αναφέρονται ως υπεράκτιες δραστηριότητες.
Τα κυπριακά IBC απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι η Κύπρος έχει τον χαμηλότερο συντελεστή εταιρικού φόρου (10 %) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, καθώς και ένα ευρύ δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η Κύπρος με 35 χώρες.

Τύποι επιχειρήσεων που μπορούν να ενσωματωθούν:
Υπάρχουν τρεις μορφές Επιχειρήσεων που μπορούν να συσταθούν στην Κύπρο:

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης μιας Κυπριακής Εταιρείας Συμμετοχών
Εταιρία ομόρρυθμης ή περιορισμένης ευθύνης
ένα διεθνές παράρτημα ξένου οργανισμού

Οι περισσότερες Διεθνείς Επιχειρηματικές Εταιρείες είναι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και μόνο ένα μικρό μέρος από αυτές είναι συνεταιρισμοί ή υποκαταστήματα επειδή στην ουσία το νομικό τους καθεστώς και οι οικονομικές τους υποχρεώσεις είναι το ίδιο με εκείνα των δικαιούχων μετόχων.

Νομικές πληροφορίες
Κάθε εταιρεία υποχρεούται από τον περί Εταιρειών Νόμο να τηρεί τα αρχεία που είναι απαραίτητα για να αποκαλύπτει, με εύλογη ακρίβεια, ανά πάσα στιγμή, την οικονομική της θέση, να δείχνει και να εξηγεί τις συναλλαγές της και να επιτρέπει στους διευθυντές να συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις για να συμμορφώνονται με τις Εταιρείες Νόμος.

Απαιτείται επίσης υποχρεωτικός έλεγχος για όλες τις εταιρείες. Για το λόγο αυτό πρέπει να διοριστεί κυπριακή εταιρεία ελεγκτών. Ο περί Εταιρειών Νόμος, απαιτεί επίσης η έκθεση του διευθυντή και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις κάθε χρόνο να υποβάλλονται πριν από τη γενική συνέλευση της εταιρείας. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στον Έφορο Εταιρειών εντός 42 ημερών από τη γενική συνέλευση.

Μια εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στη φορολογία εισοδήματος, ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, φορολογικούς υπολογισμούς, δήλωση φορολογίας εισοδήματος και έντυπο αυτοεκτίμησης. Πρέπει να υποβληθεί και προσωρινός προσδιορισμός επί των φορολογητέων κερδών της τρέχουσας χρήσης Όλα τα παραπάνω πρέπει να υποβληθούν εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών για αποφυγή τόκων ή/και κυρώσεων.

Τι προσφέρουμε:

 • Υπηρεσίες και βοήθεια για την εγγραφή Εταιρείας Διεθνών Επιχειρήσεων στην Κύπρο
 • Υπηρεσίες και βοήθεια για την εγγραφή Διεθνούς Καταπιστεύματος
 • Αίτηση για όλες τις απαραίτητες άδειες από Κυβερνητικές Αρχές
 • Άνοιγμα Τράπεζας Λογαριασμοί
 • Υπηρεσίες υποψηφίων
 • Υπηρεσίες Γραμματείας
 • Εγγεγραμμένο γραφείο και υπηρεσίες αλληλογραφίας
 • Βοήθεια στην εύρεση κατάλληλου χώρου γραφείου και εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού
 • Βοήθεια στην εύρεση κατάλληλων επιχειρηματικών εταίρων στην Κύπρο
 • Υπηρεσίες λογιστικής και διαχείρισης
 • Υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού
 • Υπηρεσίες ελέγχου

Διαδικασία Σύστασης Κυπριακής Εταιρείας
Σύμφωνα με τις διαδικασίες σύστασης, πριν από την ίδρυση μιας εταιρείας απαιτείται άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Μόλις η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου χορηγήσει την άδεια, η οντότητα πρέπει να εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών.

Πρέπει να οριστεί ιδιώτης ή γραφείο γραμματείας. Η έδρα πρέπει να είναι στην Κύπρο.

Για να προχωρήσετε σε ίδρυση εταιρείας συμπληρώστε τη φόρμα σύστασης.